Gamintojo garantija

„APPLE“ VIENERIŲ (1) METŲ RIBOTOJI GARANTIJA, TAIKOMA TIK „APPLE“ ŽENKLU PAŽYMĖTIEMS PRODUKTAMS


„Apple“ vienerių metų ribotoji garantija yra savanoriška gamintojo kokybės garantija. Be teisių, numatytų pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą, ji suteikia ir kitų teisių, įskaitant su reikalavimų neatitinkančiomis prekėmis susijusias teises (bet jomis neapsiribojant). „Apple“ vienerių metų ribotosios garantijos teikiamos privilegijos papildo teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą, o ne pakeičia jas. Vartotojai turi teisę rinktis, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta taikant „Apple“ vienerių metų ribotąją garantiją arba teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Svarbu: „Apple“ vienerių metų ribotosios garantijos nuostatos ir sąlygos netaikomos reikalavimams pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Jei reikia daugiau informacijos apie vartotojų teisių apsaugos įstatymą, apsilankykite „Apple“ svetainėje www.apple.com arba kreipkitės į vietinę vartotojų teisių apsaugos organizaciją.

KAM TAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?


„Apple Distribution International“ („Hollyhill Industrial Estate“), Hollyhill, Cork, Airijos Respublika (arba teisių perėmėjas) („Apple“) suteikia „Apple“ ženklu pažymėto originalioje pakuotėje pateikto aparatinės įrangos produkto ir priedų („Apple“ produktas“) garantiją dėl medžiagų ir gamybos trūkumų, su sąlyga, kad produktas buvo naudojamas pagal „Apple“ naudotojo vadovus, technines specifikacijas ir kitas paskelbtas „Apple“ produktų naudojimo gaires VIENIEMS (1) METAMS nuo galutinio naudotojo pradinio prekės įsigijimo iš mažmeninės prekybos vietos datos („Garantijos terminas“). Pagal vienerių metų ribotąją garantiją „Apple“ produktui numatytas garantinio aptarnavimo paslaugas galėsite gauti vietiniuose „Apple“ aptarnavimo centruose daugelyje pasaulio šalių ar regionų (žr. skyrių „Kaip gauti garantinio aptarnavimo paslaugas“). Medžiagų arba gamybos trūkumo atveju galite pateikti reikalavimus „Apple“, net jei įsigijote „Apple“ produktą iš trečiosios šalies.

Pastaba: visiems pagal „Apple“ vienerių metų ribotąją garantiją pateiktiems reikalavimams taikomos šiame kokybės garantijos dokumente nustatytos sąlygos. Be to, „Apple“ jums suteikia galimybę devyniasdešimt (90) dienų nuo „Apple“ produktų pristatymo naudotis techninės pagalbos telefonu paslauga.

KAM NETAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?


Ši kokybės garantija netaikoma ne „Apple“ ženklu pažymėtiems aparatinės įrangos produktams arba programinei įrangai, net jei jie įpakuoti arba parduodami su „Apple“ aparatine įranga.

Ne „Apple“ ženklu pažymėtiems produktams gali būti taikoma gamintojo kokybės garantija, kuri suteikia privilegijų, papildančių teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Išsamesnės informacijos rasite produkto dėžutėje ir dokumentuose.

Išsamesnės informacijos apie teises, susijusias su programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridėtoje licencijos sutartyje.

Paslaugos gali būti suteiktos Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje netaikant pristatymo bei tvarkymo mokesčių. Paslaugų teikimo galimybės už šio regiono ribų gali būti ribotos. Jei už regiono ribų esančioje šalyje neprieinama tam tikra su „Apple“ produktu susijusi paslauga, prieš suteikdama paslaugą „Apple“ arba jos atstovas praneš jums apie pristatymo ir tvarkymo mokesčius, kurie gali būti taikomi. Pristatymo ir tvarkymo mokesčiai netaikomi šalyse, kuriose nėra „Apple“ mažmeninės prekybos parduotuvių arba „Apple“ įgaliotųjų paslaugų teikėjų (AĮPT) (esamų paslaugų teikimo vietų sąrašą rasite adresu support.apple.com/kb/HT1434.
Kai kreipiatės į „Apple“ telefonu, gali būti taikomi mokesčiai už skambučius (tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos). Išsamesnės informacijos suteiks jūsų tinklo operatorius.

Ši garantija netaikoma:

 • (a) susidėvinčioms dalims, pvz., baterijoms arba apsauginei dangai, kuri bėgant laikui susidėvi, nebent gedimas kiltų dėl medžiagų ir gamybos trūkumų;
 • (b) kosmetiniam pažeidimui, įskaitant (bet jais neapsiribojant) įbrėžimus, įlinkius ir sulūžusias plastikines prievadų dalis, nebent gedimas kiltų dėl medžiagų ir gamybos trūkumų;
 • (c) pažeidimams, atsiradusiems dėl trečiųjų šalių komponentų ar produktų, kurie neatitinka „Apple“ produktų specifikacijų („Apple“ produktų specifikacijas rasite svetainėje www.apple.com esančiuose kiekvieno produkto techninių specifikacijų aprašuose ir parduotuvėse);
 • (d) pažeidimams, padarytiems netyčia, netinkamai naudojant, dėl gaisro, kontakto su skysčiu, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių;
 • (e) pažeidimams, padarytiems naudojant „Apple“ produktą nesilaikant „Apple“ produkto naudotojo vadovo rekomendacijų, techninių specifikacijų ar kitų „Apple“ išleistų produkto gairių;
 • (f) pažeidimams, padarytiems, kai priežiūrą (įskaitant naujovinimą ir plėtotes) atlieka ne „Apple“ atstovas ar „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas (AĮPT);
 • (g) „Apple“ produktams, kurių funkcijos ar galimybės pakeistos be raštiško „Apple“ leidimo;
 • (h) gedimams, atsiradusiems dėl įprastinio susidėvėjimo ar įprasto „Apple“ produkto senėjimo;
 • (i) jei bet kuris serijos numeris nuimtas arba nutrintas nuo „Apple“ produkto arba
 • (j) jei atitinkamos valdžios institucijos pranešė „Apple“, kad produktas pavogtas, arba jei negalite pasyvinti apsaugos slaptažodžiu ar kitų apsaugos priemonių, kurios neleidžia neteisėtai naudotis „Apple“ produktu, ir niekaip negalite įrodyti, kad esate teisėtas produkto naudotojas (pvz., pateikdami pirkimo įrodymą).

SVARBŪS APRIBOJIMAI


„Apple“ gali pasirinkti teikti „Apple TV“ garantinės techninės priežiūros paslaugas tik šalyse, kuriose „Apple“ arba jos įgaliotieji platintojai pardavė įrenginį.

„iPad“ įrenginiams, kuriuose veikia mobilusis ryšys, ir „iPhone“ įrenginiams taikoma paslaugų garantija, galiojanti Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje. Paslaugų galimybės už šio regiono ribų gali būti ribotos, nes kyla techninių kliūčių, kurių „Apple“ negali kontroliuoti. Informacijos apie „iPad“ įrenginius, kuriuose veikia mobilusis ryšys, ir „iPhone“ įrenginius ieškokite adresu https://www.apple.com/iphone/LTE/ ir https://www.apple.com/ipad/LTE/.

„iPad“ įrenginių paslaugų garantija netaikoma Kinijoje dėl „Wi-Fi“ ryšio skirtumų, kurių „Apple“ negali kontroliuoti.

„Apple“ gali pasirinkti teikti „Apple TV“ garantinės techninės priežiūros paslaugas tik šalyse, kuriose „Apple“ arba jos įgaliotieji platintojai pardavė įrenginį.

JŪSŲ PAREIGOS


JEI „APPLE“ PRODUKTE GALIMA SAUGOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, DUOMENIS IR KITĄ INFORMACIJĄ, TURITE REGULIARIAI KURTI ATSARGINES JŪSŲ „APPLE“ PRODUKTO LAIKMENOJE ESANČIOS INFORMACIJOS KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ IR IŠVENGTUMĖTE PROBLEMŲ, KURIAS GALI SUKELTI VEIKIMO TRIKTYS.

Prieš pristatydami „Apple“ produktą į garantinio aptarnavimo centrą, turite sukurti atskirą jo laikmenoje esančio turinio atsarginę kopiją, pašalinti visą asmeninę informaciją ir išjungti visus apsaugos slaptažodžius. Teikiant aptarnavimo paslaugą jūsų „Apple“ produkto laikmenoje esantis turinys gali būti ištrintas, pakeistas ir (arba) performatuotas.

Suteikus garantinio aptarnavimo paslaugą, jūsų „Apple“ produktas arba pakeistas produktas bus grąžintas jums toks, koks buvo sukonfigūruotas jį pirmą kartą parduodant (jame gali būti įdiegti taikytini naujinimai). Teikdama garantinio aptarnavimo paslaugą „Apple“ gali įdiegti sistemos programinės įrangos naujinimus, kurie neleis grįžti prie ankstesnės „Apple“ produkto sistemos programinės įrangos versijos. Atnaujinus sistemos programinę įrangą, „Apple“ produkte įdiegtos trečiųjų šalių programos gali tapti nesuderinamos ir neveikti. Jūs būsite atsakingi už visos programinės įrangos įdiegimą iš naujo ir visų duomenų bei informacijos atkūrimą. Ši kokybės garantija neapima kitos programinės įrangos įdiegimo iš naujo ir duomenų bei informacijos atkūrimo.

Galite reikalauti, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta ne toje šalyje, kurioje įsigijote produktą. Tokiu atveju jums galios visi taikomi importo ir eksporto įstatymai bei taisyklės ir turėsite sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius.

Svarbu: nebandykite atidaryti „Apple“ produkto, nebent naudotojo vadove aprašyta, kaip galima jį atidaryti, ir nenuimkite apsauginių dangtelių, uždėtų ant „Apple“ produkto. Bandant atidaryti „Apple“ produktą arba nuimti apsauginius dangtelius produktui gali būti padaryta žala, kuriai netaikoma ši garantija. Šio „Apple“ produkto techninės priežiūros paslaugas gali teikti tik „Apple“ arba AĮPT.

KOKIŲ VEIKSMŲ „APPLE“ IMSIS GAVUSI REIKALAVIMĄ PAGAL KOKYBĖS GARANTIJĄ?


Jei garantiniu laikotarpiu pateiksite „Apple“ reikalavimą pagal garantiją, „Apple“ savo nuožiūra imsis nurodytų veiksmų:

 • (i) suremontuos „Apple“ produktą naudodama naujas arba naudotas dalis, atitinkančias naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba
 • (ii) pakeis „Apple“ produktą to paties modelio produktu (arba, jei sutiksite, panašiai veikiančiu produktu), pagamintu iš naujų ir (arba) anksčiau naudotų dalių, kurios veikia taip pat ir yra tokios pat patikimos, arba
 • (iii) grąžins už pirkinį sumokėtą sumą, o jūs turėsite grąžinti savo „Apple“ produktą.

Pakeitus produktą arba jo dalį arba grąžinus sumokėtą sumą, pakaitinis produktas arba jo dalis tampa jūsų nuosavybe, o pakeistas produktas arba jo dalis tampa „Apple“ nuosavybe.

Pakaitinei daliai arba produktui arba suremontuotam „Apple“ produktui taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pradiniam „Apple“ produktui, arba devyniasdešimt (90) dienų nuo pakeitimo arba suremontavimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Jei reikalavimas suteikti aptarnavimo paslaugą pateikiamas ne toje šalyje, kurioje įsigytas „Apple“ produktas, „Apple“ gali suremontuoti arba pakeisti produktus ir dalis panašiais produktais arba dalimis, kurie atitinka vietos standartus.

KAIP GAUTI GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGĄ?


Prieš kreipdamiesi dėl garantinio aptarnavimo, peržiūrėkite toliau nurodytus internetinius pagalbos išteklius.

„Apple“ nemokama pagalba

„Apple“ pagalba ir aptarnavimas

„Apple“ įgaliotieji paslaugų teikėjai, „Apple“ įgaliotieji perpardavėjai ir „Apple“ mažmeninės prekybos parduotuvės

Tarptautinės pagalbos informacija

Jei neturite prieigos prie interneto arba pasinaudojus šiais ištekliais „Apple“ produktas vis tiek neveikia tinkamai, kreipkitės į „Apple“ atstovą arba, jei taikytina, į „Apple“ priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę („Apple“ mažmeninės prekybos vieta“) arba į AĮPT ir jie padės nustatyti, ar reikia atlikti „Apple“ produkto remontą, ir, jei reikia, informuos jus apie tai, kokiais iš toliau nurodytų garantinio aptarnavimo būdų „Apple“ suteiks paslaugą.

Prieš gaunant garantinio aptarnavimo paslaugą, „Apple“ arba jos atstovai gali reikalauti, kad pateiktumėte pirkimo įrodymą, atsakytumėte į klausimus, padedančius nustatyti potencialias problemas, ir laikytumėtės „Apple“ procedūrų dėl garantinio aptarnavimo paslaugos gavimo, pvz., laikytumėtės „Apple“ produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų gaudami priežiūros siunčiant paštu paslaugą, kaip aprašyta toliau.

GARANTINIO APTARNAVIMO BŪDAI


„Apple“ suteiks garantines paslaugas vienu iš toliau nurodytų būdų.

 • (i) Priežiūra paslaugos teikėjo darbo vietoje. „Apple“ gali pareikalauti, kad grąžintumėte „Apple“ produktą į „Apple“ mažmeninės prekybos vietą arba AĮPT atstovybę, kuri teikia priežiūros paslaugos teikėjo darbo vietoje paslaugas. Jūsų „Apple“ produktas gali būti nusiųstas į „Apple“ remonto tarnybą (ART), kurioje jis bus remontuojamas. Kai jums bus pranešta, kad darbai baigti, galėsite iš karto atsiimti „Apple“ produktą iš „Apple“ mažmeninės prekybos vietos ar „Apple“ įgaliotojo paslaugų teikėjo atstovybės arba „Apple“ produktas bus išsiųstas tiesiogiai jūsų vietos adresu iš ART atstovybės.
 • (ii) Pristatymo paštu paslauga. Jei „Apple“ nuspręs jus aptarnauti pasitelkdama pristatymo paštu paslaugą, „Apple“ jums atsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir (jei reikės) pakavimo medžiagas bei instrukcijas, kaip tinkamai supakuoti „Apple“ produktą ir adresuoti siuntą, kad galėtumėte nusiųsti „Apple“ produktą į ART arba AĮPT atstovybę. Atlikus aptarnavimo darbus, ART arba AĮPT atstovybė jums grąžins „Apple“ produktą. Jei laikysitės visų „Apple“ produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų, „Apple“ apmokės pristatymo į jūsų vietą ir iš jos išlaidas.
 • (iii) Priežiūra tiekiant detales – „pasidaryk pats“ (PP). Teikdama aptarnavimo paslaugą PP būdu, „Apple“ jums pateiks pakaitinį produktą arba lengvai pakeičiamas produkto dalis arba priedus, pvz., pelę arba klaviatūrą, kuriuos galima pakeisti nenaudojant įrankių. Pastaba:„Apple“ neatsako už jokias darbo išlaidas, kurias jūs patirsite dėl PP priežiūros. Jei reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į „Apple“ toliau nurodytu telefono numeriu arba apsilankykite „Apple“ mažmeninės prekybos vietoje arba AĮPT atstovybėje. Jei „Apple“ nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą PP būdu, bus taikoma toliau nurodyta procedūra.
 • (iiii) Aptarnavimas, kai „Apple“ reikalauja grąžinti pakeistą produktą, dalį arba priedą: „Apple“ kaip saugumo priemonę gali naudoti sumos, kuri lygi mažmeninei pakaitinio produkto, dalies arba priedo kainai ir taikomiems siuntimo mokesčiams, rezervavimą kredito kortelės sąskaitoje. „Apple“ jums pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su keitimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimais dėl pakeisto produkto arba dalies grąžinimo. Jei laikysitės instrukcijų, „Apple“ neišskaitys rezervuotos sumos iš kredito kortelės, todėl jums nereikės mokėti už produktą arba dalį bei už siuntimą į jūsų vietą ir iš jos. Jei negrąžinsite pakeisto produkto, dalies arba priedo pagal instrukcijas arba grąžinsite pakeistą produktą, dalį arba priedą, kuriam netaikomos aptarnavimo paslaugos, „Apple“ iš jūsų kredito kortelės išskaitys rezervuotą sumą. Jei nepavyks rezervuoti minėtos sumos jūsų kredito kortelės sąskaitoje, aptarnavimo paslauga jums gali būti nesuteikta ir „Apple“ pasiūlys aptarnavimo paslaugos alternatyvą.
 • (iiiii) Aptarnavimas, kai „Apple“ nereikalauja grąžinti pakeisto produkto, dalies arba priedo: „Apple“ nemokamai pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su surinkimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimus dėl pakeisto produkto, dalies arba priedo išmetimo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS


  • (i) Visa sutartis.

Visos garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, nenustatytos šiame kokybės garantijos dokumente, neįtraukiamos į „Apple“ vienerių metų ribotąją garantiją, išskyrus jums priklausančias teises, numatytas pagal vartotojo teisių apsaugos įstatymą, aptartą anksčiau šiame dokumente. Kai kuriose šalyse negalima apriboti garantijų, sąlygų ir (arba) numanomų nuostatų galiojimo laikotarpio, todėl anksčiau aprašytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

  • (ii) Atsakomybės atsisakymas dėl duomenų.

„Apple“ negarantuoja, nepareiškia ir neįsipareigoja, kad galės suremontuoti arba pakeisti „Apple“ produktą pagal šią kokybės garantiją be rizikos prarasti „Apple“ produkte saugomą informaciją ir (arba) duomenis ir (arba) neprarandant „Apple“ produkte saugomos informacijos ir (arba) duomenų.

  • (iii) Atsakomybės apribojimas.

Nė vienu atveju „Apple“ nebus atsakinga už:

bet kokius nuostolius, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo ne dėl mūsų kaltės;

bet kokius nuostolius arba žalą, kurios įsigyjant produktą nebuvo galima pagrįstai numatyti, patirtą dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo dėl „Apple“ kaltės; arbanuostolius, susijusius su jūsų verslu, pelno netekimu, duomenų praradimu arba galimybės praradimu.

Šio kokybės garantijos dokumento nuostatos netaikomos i) mirties arba sveikatos sužalojimo, ii) apgaulės arba didelio neatsargumo, iii) tyčinio klaidingo patvirtinimo arba iv) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima apriboti arba atsisakyti teisiniu pagrindu, atveju.

BENDROSIOS NUOSTATOS


Joks „Apple“ perpardavėjas, atstovas arba darbuotojas nėra įgaliotas modifikuoti, pratęsti arba papildyti šios kokybės garantijos.

Jei kokia nors nuostata laikoma neteisėta arba neįvykdoma pagal įstatymus, ji bus atskirta nuo garantijos ir neturės įtakos likusių nuostatų teisėtumui arba įvykdomumui.

Šiai kokybės garantijai taikoma ir ji aiškinama pagal šalies, kurioje įsigytas „Apple“ produktas, įstatymus.